Backend Developer - Golang, Node.JS (Senior/Junior)

Published in 2 week ago

Full Time

Bangkok, Thailand

Skill

17915402497124

Job Description

 • ออกแบบและพัฒนา API แอปพลิเคชันด้วย Golang หรือ Node.JS
 • ออกแบบกระบวนการทำงานและโครงสร้างข้อมูลของ API แอปพลิเคชัน
 • ทำงานร่วมกับทีมในส่วนการออกแบบ ซอฟต์แวร์, สถาปัตยกรรม และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพและรีวิว source code ที่พัฒนา
 • พัฒนา API แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับ third-party libraries, SDK และ APIs
 • พัฒนา API แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับ Cloud Platform เช่น GCP, AWS, Azure
 • Deploy API แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปยัง Server หรือ Cloud ในรูปแบบ Serverless หรือ Container
 • ปรับปรุงแก้ไข source code ที่มีอยู่ให้อัพเดทอยู่เสมอ เพื่อใช้กับงานในอนาคต
 • ค้นหาและปรับปรุง bugs ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน
 • จัดการ source code โดยใช้งาน version control และเครื่องมืออื่นๆ เช่น Git, GitHub
 • เข้าใจในสถาปัตยกรรมของการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เช่น MVC, MVVM, MVP, Viper
 • เข้าใจการทำงานในรูปแบบ Agile development life-cycle
 • เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำมาปรับใช้ในการพัฒนา

Qualification

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีพิจารณา นิสิต/นักศึกษา จบใหม่
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา API แอปพลิเคชันโดยใช้ Golang หรือ Node.JS
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลแบบ SQL หรือ NoSQL
 • ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา API แอปพลิเคชันแบบ Microservice
 • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนา API แอปพลิเคชัน ด้วยภาษา Golang หรือ Node.JS หรือ Python หรือ Java
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ Cloud Platform GCP หรือ AWS หรือ Azure จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และเคารพความคิดเห็นผู้อื่น
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับผิดชอบ ตามขอบเขตของเวลาที่ได้รับมอบหมาย