นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด (Privacy Policy)

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยการดําเนินงานของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทางเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) และกระดาษตามแบบที่บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด กำหนด แล้วนํามาแปลงข้อความเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด

ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกเก็บไว้โดยบริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด และพันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

() การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รวมถึงการทำกิจกรรมทางการตลาด

() การรับคะแนนสะสมของลูกค้า

() การใช้คะแนนสะสมของลูกค้าเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษ

() การป้องกันการฉ้อฉล คดโกง

() การตรวจทานบริการให้มีประสิทธิภาพ

() การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (KYC)

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจํากัด

บริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ของบริการและนโยบายฉบับนี้ซึ่งต้องแจ้งให้ ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล (e-mail) หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมทาง ธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใด โดยบริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานตามภารกิจของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด โดยข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บนั้น บริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด ได้คำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

 

3. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ใน การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท หากภายหลังบริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางอีเมล (e-mail) หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) และประกาศ ที่ทำการของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมกันนี้บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

4. ข้อจํากัดในการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปจําหน่าย จ่ายโอน หรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้บริการเว้นแต่เป็นการใช้เพื่อดำเนินรายการซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ทํารายการหรือเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น

 

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กับระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการสร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลและหากมีการปรับปรุงแก้ไขบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) ในกรณีผู้ใช้บริการต้องการตรวจดูความมีอยู่ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลไปใช้ สามารถขอตรวจดูได้ โดยติดต่อณ ที่ทำการของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด หรือช่องทาง บริการอื่นๆที่บริษัทกำหนด

 

 

 

7. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคต่อเมื่อได้รับคําร้อง ขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยผู้ขอกรอกแบบคําร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ ที่ทำการของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ทั่วประเทศ โดยบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสมควร และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เช่น การแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสม และดำเนินการบันทึกคําคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

 

8. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด

 

9. บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ (Log Files)

Log Files หมายถึง ไฟล์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ บริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด มีระบบในการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) โดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขไอพี IP( Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

 

10. การระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เช่น การชําระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

 

 

 

11. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลายๆ แห่ง

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการผ่านทาง เว็บไซต์หรือMobile Application และกระดาษ ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากพันธมิตรของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด

 

12. การทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวนโยบายและแนว ปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ

 

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ั บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ประกาศ

1. ข้อมูลเบื้องต้น

() แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบังคับใช้กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด

() รายละเอียดขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะครอบคลุมถึงการจัดเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

() หากบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทุกครั้งผ่านทางอีเมล (e-mail) หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) และประกาศ ที่ทำการของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมกันนี้บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ได้มีการกำหนดให้มีการบันทึก การแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

2. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) และกระดาษตามแบบที่บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด กำหนดแล้วนํามาแปลงเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียด ดังนี้

Mobile Application (TIP Coin) บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จําเป็น ได้แก่ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ อีเมล (e-mail) หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจะนําข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะรักษาข้อมูลของการให้บริการดังกล่าวข้างต้นไว้เป็น ความลับ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผยและ/หรือในกรณีอื่น ตามกำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้านความเชื่อ ความคิดเห็นทาง การเมือง

() การติดต่อระหว่างบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด และผู้ใช้บริการ

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือก ช่องทางการติดต่อกลับได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ จดหมาย หรือ อีเมล (e-mail) ของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด เป็นต้น

() การใช้คุกกี้ (Cookies)

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด อาจมีการใช้คุกกี้บบริการที่นําเสนอ โดย คุกกี้ (Cookies) หมายถึงไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปเก็บไว้ยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ เพื่อเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริการมีการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆอีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจําได้ว่าผู้ใช้บริการ เคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นดู เว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะลบคุกกี้นั้น หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้น ทำงานอีกต่อไป

() การจัดเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)

เว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information) ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลได้

() บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ (Log File)

Log Files หมายถึง ไฟล์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริกา หรือ อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ การให้บริการเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) มีการเก็บบันทึกเข้าออกเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ (Log Files) โดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น หมายเลขไอพี IP( Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง และประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวบคอมพิวเตอร์ ..2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

() การระบุข้อมูลที่สามารถเลือกว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ได้

บริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด มีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) ซึ่งแบ่งการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประมวลผล และการดำเนินการของการใช้บริการ โดยจะระบุด้วยตัวอักษรสีแดง หรือทําเครื่องหมาย (*) และส่วนที่ผู้ใช้บริการ มีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้ กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พึงประสงค์ให้ข้อมูลทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ที่ให้ไว้

3. การระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการการชําระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน

4. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลาย แห่ง

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) และกระดาษ ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากพันธมิตรของบริษัทฯ 

5. การให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ ให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร และกรณีการดำเนินการตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งของ หน่วยงานหรือบุคคลมีอำนาจตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่บังคับใช้ กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี เป็นต้น

6. การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ระบุไว้

7. การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จัดเก็บ รวบรวม ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ (www.think-bit.org), Mobile Application (TIP Coin) โดยเป็นไปตามระเบียบที่บริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด กำหนด

8. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด ดังนี้

()     กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการรักษานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ โดยมีการดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกับระบบสารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม ของผู้ใช้บริการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล โดยชัดเจน เช่น เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขบัตรเครดิต เลขบัตรเดบิต เป็นต้น

() ในกรณีที่มีการตรวจพบหรือมีเหตุอันทำให้สงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการจัดเก็บและรวบรวมไว้อาจถูกลวงละเมิดจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด จะดำเนินการตามกระบวนการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามที่บริษัทประกาศใช้ รวมถึงจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการปรับเปลี่ยนมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยใหม่เพื่อรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลให้เทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม

() การคืน การทำลาย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด มีการทําสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกซึ่งต้องมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการดำเนินการ เมื่อการดำเนินการสิ้นสุดลงตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องนําข้อมูลส่วนบุคคล ของลูกค้าส่งคืนให้กับบริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด ส่วนในกรณีที่มีข้อตกลงระหว่างกันว่าจะมีการทำลาย หรือลบข้อมูล ก่อนดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด รับทราบถึงขั้นตอนกระบวนการในการทำลายหรือลบข้อมูลนั้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการด้วยวิธีการทำหรือลบที่มีความนาเชื่อถือและเป็นผลให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถถูกเรียกกลับมาใช้งานได้อีก

9. การติดต่อกับแอปพลิเคชัน

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บริษัท ติงค์ บิตท์ จํากัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหมดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยสามารถติดต่อ ได้ที่ บริษัท ติงค์ บิตท์ จำกัด 224 ซอยเจริญใจ(เอกมัย 12) .สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ 10110

095-294-1556, อีเมล admin@think-bit.org